Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineVändra alevi üldplaneeringDetailplaneeringudKonkurss Värvid VändrasseEhitusalased blanketidMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2015, September»
ETKNRLP
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Kui soovid ehitada

EHITUSVALDKONDA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

 

Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

 

 

Vändra alevi ehitusmäärusega määratakse planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted ja reeglid, kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotus ning tähtajad Vändra alevi planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

 

 

Riigilõivuseadus reguleerib riigilõivu kehtestamise, tasumise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra aluseid ning sätestab riigilõivuvabastused, riigilõivumäärad ja tehinguväärtuse määramise korra.

Riigilõiv palume kanda Vändra Alevivalitsuse kontole EE191010902015354004 SEB Pank. Selgitusse palume märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse.

 

 

MAJADE VÄRVIMINE JA KORRASTAMINE

Kui soovite hoone välisilmet muuta, on Teil võimalus osaleda konkursil Värvid Vändrasse

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks .pdf

Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks .rtf

 

EHITUSVALDKONNA BLANKETID

Vändra alevi kaevetööde eeskiri

 

Maa-amet on teinud avalikkusele kättesaadavaks planeeringute kaardirakenduse

15. jaanuar 2013

Maa-amet on teinud avalikkusele kättesaadavaks planeeringute kaardirakenduse.

Rakendus on Maa-ameti vajadustele vastav töövahend, kus on võimalik saada informatsiooni maakonna-, üld- ja teemaplaneeringute (edaspidi planeeringud) piiride ja sisu kohta. Rakenduses on planeeringute informatsioon nii tegelikus asukohas kuvatavate planeeringute kaartidena (georefereeritud rasterandmed) kui ka juhitavate kaardikihtidena (vektorandmed). Valdav osa raster andmeid on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt kodulehtedelt. Vektorandmed on kogutud maa- ja omavalitsustelt, kuid kuna tegu on planeeringu kehtestamise ajal saadud andmetega, siis ei sisaldu nendes muudatused hiljem kehtestatud detailplaneeringutest. Seega on nii raster- kui ka vektorandmete puhul tegu informatiivsete andmetega, mille õigsuse eest Maa-amet ei vastuta. Hetkel on rakenduse kaudu rasterkujul kättesaadavad ca 250 kehtestatud või menetluses planeeringut. Andmete kvaliteet sõltub sellest, milline on kodulehel avalikustatud jooniste kvaliteet.


Kasutajad, kes rakendusest vajalikku või huvipakkuvat infot saavad on riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajad, planeerijad, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajad, arendajad, maaomanikud jt.


Kaardirakendus koosneb viiest põhigrupist:
1) Planeeringute valveplaan - sisaldab informatsiooni kõikide üld-, teema- ja maakonnaplaneeringute välispiiride ja olulisemate tärkandmete kohta;
2) Riiklike andmebaaside andmed - sisaldab katastri, kitsenduste, maanteede ja maardlate andmeid;
3) Detailplaneeringud - sisaldab Maa-ameti andmebaasides olevate detailplaneeringu välispiiri andmeid. Andmebaas ei ole täielik;
4) Planeeringute vektorandmed - sisaldab valiku vektorkujul üld-, teema- ja maakonnaplaneeringutega kehtestatud planeeringuandmeid.
5) Planeeringute rasterandmed - sisaldab andmebaasi sisestatud planeeringujoonise rasterkaarti, selle piirjoont, legendi, metaandmeid jm tärkandmeid. Rasterplaanid on jagatud teemade järgi üle-eestilisteks kaartideks, mis võimaldab erinevate maa- või omavalitsuste samasisulisi plaane korraga kaardil näha (nt üldplaneeringute põhiplaanid; maakonnaplaneeringute rohevõrgustike teemaplaneeringud jne).
Rakenduses on võimalik otsida:
• planeeringut - planeeringu ID, EHAK koodi ja nimetuse järgi
• detailplaneeringut - nimetuse ja numbri järgi
• katastriüksust - nimetuse, tunnuse ja aadressi järgi
• asustusüksus - nimetuse järgi
• punkti asukohta - L-EST koordinaatide alusel

Planeeringu rakenduse sisu ja kaardikihte on täpsemalt tutvustatud juhendis:
http://www.maaamet.ee/detailid/legendid/planeering_sisututvustus
Ülevaade olemasolevatest raster- ja vektorandmetest on kättesaadav aadressilt (pdf):
http://www.maaamet.ee/detailid/legendid/planeeringute_tabel Andmeid uuendatakse tabelis minimaalselt kord kuus.

Head kasutamist soovides,

Maili Hirlak
Geoinformaatika osakond
Maa-amet


 

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamisest

10. juuni 2014

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Pärnu Maavanem algatas 29.07.2013 korraldusega nr 399 planeeringu KSH.

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 31.05.2014-16.06.2014 tööajal Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu) ja elektroonselt Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-planeering. 

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu toimub 17.06.2014 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis.

Planeeringu koostaja ning KSH läbiviimise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Tiiu Pärn, 447 9761, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee).

KSH koostaja on Kobras AS (kontaktisik Gerli Kull, 730 0310, gerli@kobras.ee). Maakonnaplaneeringu kehtestajaks on Pärnu Maavanem.

Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene mõju mõnele naaberriigile.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 16. juunini 2014 Pärnu Maavalitsuse aadressil Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-post aadressil info@parnu.maavalitsus.ee.