Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleAlev tunnustabJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarveHaridusKultuur ja sportNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmed, maaVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineVändra alevi üldplaneeringDetailplaneeringudKonkurss Värvid VändrasseEhitusalased blanketidMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2014Virtuaalne fotonäitusPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaun
«2014, Aprill»
ETKNRLP
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Kui soovid ehitada

EHITUSVALDKONDA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

 

Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

Ehitusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072013008

 

Vändra alevi ehitusmäärusega määratakse planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted ja reeglid, kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotus ning tähtajad Vändra alevi planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

Vändra alevi ehitusmäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/421092013031

 

Riigilõivuseadus reguleerib riigilõivu kehtestamise, tasumise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra aluseid ning sätestab riigilõivuvabastused, riigilõivumäärad ja tehinguväärtuse määramise korra.

Riigilõivuseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/127122013026

 

MAJADE VÄRVIMINE JA KORRASTAMINE

Kui soovite hoone välisilmet muuta, on Teil võimalus osaleda konkursil Värvid Vändrasse

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks

 

EHITAMISEKS VAJALIKUD BLANKETID

Kaevetööde loa taotlus

Kooskõlastused ja tingimused kaevetööde loa taotluse juurde

Ehitisregistri blanektid

 

 

 

Maa-amet on teinud avalikkusele kättesaadavaks planeeringute kaardirakenduse

15. jaanuar 2013

Maa-amet on teinud avalikkusele kättesaadavaks planeeringute kaardirakenduse.

Rakendus on Maa-ameti vajadustele vastav töövahend, kus on võimalik saada informatsiooni maakonna-, üld- ja teemaplaneeringute (edaspidi planeeringud) piiride ja sisu kohta. Rakenduses on planeeringute informatsioon nii tegelikus asukohas kuvatavate planeeringute kaartidena (georefereeritud rasterandmed) kui ka juhitavate kaardikihtidena (vektorandmed). Valdav osa raster andmeid on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt kodulehtedelt. Vektorandmed on kogutud maa- ja omavalitsustelt, kuid kuna tegu on planeeringu kehtestamise ajal saadud andmetega, siis ei sisaldu nendes muudatused hiljem kehtestatud detailplaneeringutest. Seega on nii raster- kui ka vektorandmete puhul tegu informatiivsete andmetega, mille õigsuse eest Maa-amet ei vastuta. Hetkel on rakenduse kaudu rasterkujul kättesaadavad ca 250 kehtestatud või menetluses planeeringut. Andmete kvaliteet sõltub sellest, milline on kodulehel avalikustatud jooniste kvaliteet.


Kasutajad, kes rakendusest vajalikku või huvipakkuvat infot saavad on riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajad, planeerijad, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajad, arendajad, maaomanikud jt.


Kaardirakendus koosneb viiest põhigrupist:
1) Planeeringute valveplaan - sisaldab informatsiooni kõikide üld-, teema- ja maakonnaplaneeringute välispiiride ja olulisemate tärkandmete kohta;
2) Riiklike andmebaaside andmed - sisaldab katastri, kitsenduste, maanteede ja maardlate andmeid;
3) Detailplaneeringud - sisaldab Maa-ameti andmebaasides olevate detailplaneeringu välispiiri andmeid. Andmebaas ei ole täielik;
4) Planeeringute vektorandmed - sisaldab valiku vektorkujul üld-, teema- ja maakonnaplaneeringutega kehtestatud planeeringuandmeid.
5) Planeeringute rasterandmed - sisaldab andmebaasi sisestatud planeeringujoonise rasterkaarti, selle piirjoont, legendi, metaandmeid jm tärkandmeid. Rasterplaanid on jagatud teemade järgi üle-eestilisteks kaartideks, mis võimaldab erinevate maa- või omavalitsuste samasisulisi plaane korraga kaardil näha (nt üldplaneeringute põhiplaanid; maakonnaplaneeringute rohevõrgustike teemaplaneeringud jne).
Rakenduses on võimalik otsida:
• planeeringut - planeeringu ID, EHAK koodi ja nimetuse järgi
• detailplaneeringut - nimetuse ja numbri järgi
• katastriüksust - nimetuse, tunnuse ja aadressi järgi
• asustusüksus - nimetuse järgi
• punkti asukohta - L-EST koordinaatide alusel

Planeeringu rakenduse sisu ja kaardikihte on täpsemalt tutvustatud juhendis:
http://www.maaamet.ee/detailid/legendid/planeering_sisututvustus
Ülevaade olemasolevatest raster- ja vektorandmetest on kättesaadav aadressilt (pdf):
http://www.maaamet.ee/detailid/legendid/planeeringute_tabel Andmeid uuendatakse tabelis minimaalselt kord kuus.

Head kasutamist soovides,

Maili Hirlak
Geoinformaatika osakond
Maa-amet


 

Pärnumaal algatati uue maakonnaplaneeringu koostamine

16. september 2013

Pärnu maavanem 29. juuli 2013 korraldusega nr 399 algatas Pärnu maakonna planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.

Pärnu maakonna planeering on kehtestatud 21.12.1998. Kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani teemaplaneeringute kaudu („Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, „Sotsiaalne infrastruktuur” ja „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0“). 

Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.

Pärnu maakonna planeeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, Pärnu). Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Pärnu maavanemal, planeering peab valmima 2015. aasta lõpuks.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega ning planeeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering. Täiendavat infot on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-post tiiu.parn@mv.parnu.ee.